Plantaget

Fakta

Norr om stadskärnan ligger Plantaget, en av Alingsås stadsparker. Ordet plantage kommer från franskan och betyder odling eller plantering. I parken finns stora vackra träd, perennrabatter och idegranshäckar. I mitten av parken ligger en öppen plats där det bland annat står en fontän och ett stort schackspel. Fontänen är skapad av Linkas, en stenhuggare från Alingsås.

I den östra delen av parken finns en lekplats som är upplyst på kvällarna och vid huvudentrén till parken finns en så kallad gästrabatt, där gästplanterare bjuds in varje år och får fria händer att plantera. Detta är en tradition som hållit i sedan 1996, då Varbergs kommun var först ut med att plantera kaktusar där.

Under tiden då Jonas Alströmer levde användes parken till att odla tobak och senare kallades också parken för Tobaksplantage. Det som idag är ett vandrarhem i mitten av parken var då Epidemisjukhuset. År 1907 byggdes det ett hjälphem i parken, men det förstördes i en brand år 1941. Mellan 1920 och 1940 fanns det både musikpaviljong och uteservering i parken.

Lektion

Samla eleverna vid en lämplig plats i parken och fråga vad parken väcker för tankar och associationer hos dem. Låt sedan eleverna göra "sniffövningen", som går ut på att eleverna ska upptäcka området med hjälp av olika sinnen, i det här fallet syn, hörsel, känsel och lukt. Låt eleverna arbeta systematiskt och använda ett sinne i taget. De kan till exempel isolera sinnena genom att täcka för ögonen, hålla för öronen osv. Låt de arbeta i par eller grupp. Ge eleverna några frågor som de kan utgå från när det genomför uppgiften, till exempel: Varför ser det ut som det gör? Vad är det som styr parkens utseende? Hur har det sett ut här förr? Avsluta genom att samla eleverna och berätta fakta om parken och dess historia. Involvera eleverna i samtalet och låt dem ställa frågor.

Arbeta vidare

Fortsätt arbeta med sinnesintrycken som eleverna fick under besöket i stadsparken genom att låta de försöka överföra dessa i en målning på ett A3-papper. Låt eleverna arbeta i par eller grupp,. När de är klara får de redovisa bilden inför klassen, visa vad de målat och berätta vad de upplevde och lärde sig under besöket i parken.

Vad säger läroplanen?

I läroplanen beskrivs det att följande inslag ska vara delar av undervisningen i de samhällsorienterade ämnena, årskurs 1-3:

- "Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat."

- "Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder." 

Vad säger forskningen?

Sanderoth, Werner och Båth beskriver att syftet med "sniffövningen" bland annat är att eleverna ska utveckla ett intresse för närområdet genom konkreta upplevelser samt väcka en känsla hos eleverna för vad som tidigare har varit och en ansvarskänsla för närområdet i framtiden. Genom "sniffövningen" får eleverna upptäcka och iaktta en miljö med skärpta sinnen, vilket leder till att de kan göra nya upptäckter i redan kända miljöer. "Sniffövningen" är en bra övning för att väcka intresse hos eleverna och för att skapa en förståelse för sambandet mellan natur, samhälle och människa.